Vad är en Bouppteckning?

tumblr_inline_onvnoa2UWy1uphnuz_540

Fråga: Min far har gått bort och nu har jag fått hem papper om att vi ska göra en bouppteckning för hans dödsbo.

Min fråga är: Vad är en bouppteckning? Vad ska ingå? Hur och när ska den göras?

Svar: En bouppteckning är en sammanställning av all egendom den avlidne ägde på dödsdagen. Om den avlidne var gift skall man också ta upp den egendom som den efterlevande maken/makan ägde vid samma tidpunkt såvida det inte endast var enskild egendom. Syftet med bouppteckningen är att den skall ligga till grund för ett kommande arvskifte och i förekommande fall bodelning. Det finns flera tidsgränser som löper från bouppteckningsförrättningen och uppgifter om delgivning av testamente skall också framgå av bouppteckningen. Förr låg bouppteckningen till grund även för arvsskatteberäkningen vilket innebar att det var noga vilka värden som togs upp i bouppteckningen men sedan arvsskatten avskaffats har de värden som tas upp i bouppteckningen inte samma betydelse. När arvskiftet skall ske skall värdena anpassas efter då rådande marknadsvärde.

En bouppteckning skall alltid göras efter en avliden person som var bosatt i Sverige vid frånfället såvida inte tillgångarna var så begränsade att de inte eller bara precis täcker begravningskostnaderna. I så fall kan man göra en dödsboanmälan vilket är enklare och det kan man få hjälp med av kommunens socialtjänst. Om den döde ägde en fastighet måste dock alltid en bouppteckning göras oavsett hur det ser ut med tillgångarna i övrigt.

Om en bouppteckning skall göras så skall det hållas bouppteckningsförrättning inom 3 månader från dödsdagen och därefter har man ytterligare en månad på sig att inge bouppteckningen till skatteverket.

Till bouppteckningsförrättningen skall alla som är arvsberättigade efter den döde, även efterarvingar, make/maka eller sambo om sådan finns samt universella testamentstagare, d.v.s. sådana testamentstagare som skall ha en viss ospecificerad andel av egendomen. Även om alla skall kallas behöver endast bouppgivaren närvara vid förrättningen. Bouppgivare skall den vara som känner boet bäst, ofta den som stod den döde närmast, och det är bouppgivaren som skriver under bouppteckningen och intygar att man lämnat, såvitt man vet, fullständiga och korrekta uppgifter. Därtill skall två ”gode män” underteckna och intyga att förrättningen gått till så som den ska och att beräkningarna, såvitt de vet, är korrekta.

I bouppteckningen skall alla dödsbodelägare antecknas, när väl bouppteckningen är registrerad hos skatteverket kan den användas som presentationshandling för de delägare som skall exempelvis betala räkningar åt dödsboet. Förutom alla tillgångar bör man även i bouppteckningen anteckna alla omständigheter som kan vara av betydelse vid ett kommande arvskifte, t.ex. om de skett några gåvor under den avlidens levnad. Är man oense om en fråga bör detta också antecknas.

 

Arv efter sambo?

blogginlägg

 

 

 

 

 

Fråga 

Hej, jag har blivit sambo med en man med flera omyndiga barn. Har inga barn själv och vi har inga gemensamma. Vi båda är överens om att skriva någon form av testamente eller samboavtal på våra saker, så att det som är mitt är mitt, och det som är hans är hans liksom. Om de händer något med honom eller mig så vill vi inte att barnen eller barnens mamma ska kunna gå in och ta saker från “mig”. Vi äger inte huset vi bor i utan vi hyr, och min mamma äger min bil så de är bara lösöre och sådana saker som jag äger vill vi inte att barnens mamma ska kunna gå in och kräva till dom om något skulle hända, har läst liknande situationer och skulle behöva hjälp med hur man går tillväga?

Biträdande Jurist Sanne Selman svarar:

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Som sambos är det i enlighet med sambolagen endast den gemensamma fastigheten och bohaget som ska delas. Sådant som pengar eller bilar faller därför utanför denna lag.

Äger ni inte er bostad blir det alltså bara bohaget som kan komma att delas med anledning av denna lag.  Om er primära tanke är att säkerställa att ni får ha kvar viss specifik egendom vid en bodelning kan det vara en god idé att upprätta ett samboavtal.

Vill ni istället se till att den efterlevande sambon får allt gemensamt bohag behöver ni skriva ett testamente. Ett testamente kan även vara bra om ni skulle köpa en gemensam fastighet i framtiden då man på olika sätt kan göra det lättare för den efterlevande att ha kvar huset. Vänligen notera att ni kan testamentera annan kvarlåtenskap till er sambo än sådan som tas upp i sambolagen. Det viktiga att notera här är dock att man ej får kränka barnens laglott. Det beror alltså lite på vad ert syfte är med att upprätta en handling då samboavtal och testamente primärt tar sikte på olika situationer och har olika fördelar. I många relationer kan det vara aktuellt med både samboavtal och testamente för att ge den efterlevande det bästa skyddet. För att säkerställa att det blir helt korrekt råder jag er att kontakta en jurist eller advokat för att få hjälp med att upprätta den eller de handlingar som ni är i behov av.