Vad är en Bouppteckning?

tumblr_inline_onvnoa2UWy1uphnuz_540

Fråga: Min far har gått bort och nu har jag fått hem papper om att vi ska göra en bouppteckning för hans dödsbo.

Min fråga är: Vad är en bouppteckning? Vad ska ingå? Hur och när ska den göras?

Svar: En bouppteckning är en sammanställning av all egendom den avlidne ägde på dödsdagen. Om den avlidne var gift skall man också ta upp den egendom som den efterlevande maken/makan ägde vid samma tidpunkt såvida det inte endast var enskild egendom. Syftet med bouppteckningen är att den skall ligga till grund för ett kommande arvskifte och i förekommande fall bodelning. Det finns flera tidsgränser som löper från bouppteckningsförrättningen och uppgifter om delgivning av testamente skall också framgå av bouppteckningen. Förr låg bouppteckningen till grund även för arvsskatteberäkningen vilket innebar att det var noga vilka värden som togs upp i bouppteckningen men sedan arvsskatten avskaffats har de värden som tas upp i bouppteckningen inte samma betydelse. När arvskiftet skall ske skall värdena anpassas efter då rådande marknadsvärde.

En bouppteckning skall alltid göras efter en avliden person som var bosatt i Sverige vid frånfället såvida inte tillgångarna var så begränsade att de inte eller bara precis täcker begravningskostnaderna. I så fall kan man göra en dödsboanmälan vilket är enklare och det kan man få hjälp med av kommunens socialtjänst. Om den döde ägde en fastighet måste dock alltid en bouppteckning göras oavsett hur det ser ut med tillgångarna i övrigt.

Om en bouppteckning skall göras så skall det hållas bouppteckningsförrättning inom 3 månader från dödsdagen och därefter har man ytterligare en månad på sig att inge bouppteckningen till skatteverket.

Till bouppteckningsförrättningen skall alla som är arvsberättigade efter den döde, även efterarvingar, make/maka eller sambo om sådan finns samt universella testamentstagare, d.v.s. sådana testamentstagare som skall ha en viss ospecificerad andel av egendomen. Även om alla skall kallas behöver endast bouppgivaren närvara vid förrättningen. Bouppgivare skall den vara som känner boet bäst, ofta den som stod den döde närmast, och det är bouppgivaren som skriver under bouppteckningen och intygar att man lämnat, såvitt man vet, fullständiga och korrekta uppgifter. Därtill skall två ”gode män” underteckna och intyga att förrättningen gått till så som den ska och att beräkningarna, såvitt de vet, är korrekta.

I bouppteckningen skall alla dödsbodelägare antecknas, när väl bouppteckningen är registrerad hos skatteverket kan den användas som presentationshandling för de delägare som skall exempelvis betala räkningar åt dödsboet. Förutom alla tillgångar bör man även i bouppteckningen anteckna alla omständigheter som kan vara av betydelse vid ett kommande arvskifte, t.ex. om de skett några gåvor under den avlidens levnad. Är man oense om en fråga bör detta också antecknas.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.