Klöverns vinst lyfter – tackar vädergudarna

Fastighetsägare ogillar snö

I en fastighetsförvaltares arbetsuppgifter ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna. Det omfattar ansvaret för inre och yttre skötsel av fastigheten. Vanligtvis under vintermånaderna brukar det innebära en hel del snöskottning. Och snöskottning på tak, som många kanske inte tänker på, kräver ett arbetslag på tre personer.

Man är som fastighetsägare skyldig att se till att is och snö inte rasar ned från tak och skadar personer eller egendom. Det betyder både att bevaka risken för ras och att ta bort den is och snö som kan rasa. Det spelar heller ingen roll om det är helg, julafton eller nyårsafton. Utgör snön en risk så ska den bort. Och ni kan säkert räkna ut att personalkostnaderna skjuter i höjden om man är tvungen att skotta snö varje storhelg. Skulle man som fastighetsägare inte bry sig om detta så kan man bli ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt.

Ett arbetslag för snöskottning på tak kan se ut enligt följande: en skottare, en säkerhetsman (som håller linan) och en person som bevakar att förbipasserande inte kommer i riskzonen på marken.

Klövern Q1 2015

I dag innan öppning rapporterade Klövern för första kvartalet 2015.

Klövern, som har merparten av sina fastigheter i södra och mellersta Sverige har gynnats av det varmare klimatet. Tack vare det har kostnaderna för snöskottning och uppvärmning varit lägre än vad man hade budgeterat för.

Rutger Arnhult skriver följande i sin Vd-kommentar:

”Kostnadssidan påverkades positivt av en säsongmässigt mild vinter, vilket inneburit lägre kostnader än väntat avseende framförallt uppvärmning.”

Siffrorna i Q1:an såg bra ut:

– Intäkterna ökade med 14 %

– Driftöverskottet ökade med 14 %

– Förvaltningsresultatet ökade med 39 %

– Resultatet per stamaktie uppgick till 0,35 kr

Kommentar

Förutom den förhållandevis varma vintern så är det andra faktorer som spelar, både Klöven och fastighetsbranschen i stort, rakt i händerna just nu. Jag tänker främst på ränteläget.

Få branscher är lika beroende av ränteläget som fastighetsbolagen. I princip alla fastighetsbolag har betydande lån, vilket innebär att räntor är den enskilt största kostnaden. En högre ränta skulle därför innebära ett minskat kassaflöde och en lägre vinst, som i förlängningen kan begränsa möjligheterna till utdelning. Men att räntorna är höga i dag är det knappast någon som kan argumentera för.

Även om allt tyder på att det unika lågränteläget är här för att stanna är jag som vanligt defensiv och pessimistisk till framtidsutsikterna i närtid. För tillfället går allt fastighetsbolagens väg och värderingarna är därefter. Men vad kan egentligen bli så mycket bättre för fastighetsbolagen? Jag tycker det mesta redan är inprisat i kurserna, vilket leder till min amatörmässiga känsla att nedsidan är större än uppsidan.

Uppdaterad!

Intervju med Björn Åfors, Affärsenhetschef på Klövern i Kalmar:

Hur har vintern varit för er på Klövern i Kalmar?
Nu har vi haft 2 mer normala vintrar som stämmer bättre med klimatet i Kalmar. Vi har därför haft det helt ok, mindre kostnader för värme och snöröjning.

Hur påverkar mängden snö ert arbete?
Det påverkar rätt mycket med problem var vi gör av snön på gårdsplaner och parkeringar om det blir stora mängder måste den köras bort. Halkbekämpning och sandning samt koll på alla tak.

Man har ju hört att snöskottning på tak ska vara riktigt jobbigt, är det någon speciellt fastighet i Kalmar som är jobbigare än någon annan?
Platta tak är besvärligt om det blir mycket snö och sen är det ju om det blir drivbildning med risk för snöras.

Något annat du vill tillägga?
När dagsmejan kommer måste vi ha koll på istappar.

 

Lite uppsida finns det tydligen...
Lite uppsida finns det tydligen…

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.